Algemene voorwaarden

Artikel 1: begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
2. De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.


Artikel 2: Inschrijving cursus
1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan schriftelijk door het verzenden van een e-mail. De aanmelding verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
2. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
3. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus, tenzij de aanmelding voor een cursus binnen de week voor aanvang van deze cursus heeft plaatsgevonden.
4. De cursist voldoet het cursusgeld via overboeking binnen de in de mail vastgestelde termijn. Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien hierover voorafgaand aan de start van de cursus contact is geweest met de hondenschool.
5. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de cursist uitsluiten van deelname aan de (resterende) lessen.
6. Alle kosten welke door de hondenschool moeten worden gemaakt om het door haar toekomende cursusgeld te innen zullen worden verhaald op de cursist.
7. Strippenkaarten dienen vooraf betaald te worden, bij het verlopen van de geldigheidsduur vervallen openstaande strippen. Bij het eerder afronden van de cursus of het stoppen van de cursus wordt er geen retour gedaan van resterende strippen.


Artikel 3: In aanmerking komen voor een cursus
1. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
2. Indien de hondenschool op enig moment van mening is dat de cursus geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan de hondenschool de hond uitsluiten van verdere deelname.
3. Indien de situatie in artikel 2, lid 2 van toepassing is, zal het cursusgeld – met uitzondering van de genoten lessen – geretourneerd worden.
4. Restitutie van gemiste lessen vindt niet plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte, afstand doen of overlijden van de hond.
5. Alleen in overleg met de hondenschool kan van artikel 2.4 worden afgeweken.

 

Artikel 4: Annulering door de hondenschool
1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Bij annulering van een cursus doet de hondenschool een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.
4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is de hondenschool verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.
5. Bij annulering van een les (deel van een cursus) zal deze op een later tijdstip (aansluitend op de cursus) worden ingehaald.
6. Indien de instructeur op enig moment van mening is dat gedrag van de cursist de overige cursisten, de les of de instructeur (ver)stoort, mag de instructeur deze cursist uitsluiten van verdere deelname. Restitutie van resterend lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 5: Annulering door de cursist
1. Indien een cursist de cursus annuleert, blijft het volledige cursusgeld aan de hondenschool verschuldigd. Bij eerder stoppen met de cursus om welke reden dan ook is restitutie van resterend lesgeld niet mogelijk.
2. Leskaarten zijn beperkt houdbaar. De leskaarten voor 10 lessen zijn 5 maanden geldig. De leskaarten voor 5 lessen zijn 3 maanden geldig. 
3. Indien een cursist een (privé-)les/workshop/cursus annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de les, is 100% van het lesgeld verschuldigd.
4. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 5.1 worden afgeweken.


Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool
1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
2. De hondenschool adviseert een goede AVP verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering.
3. Het betreden van het trainingsterrein, het volgen van cursussen en/of workshops of meedoen aan wandelingen is geheel op eigen risico van de cursist.
4. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.


Artikel 8: Professionals
1. Het is hondentrainers, instructeurs of andere professionals in de hondenbranche niet toegestaan om de kennis en informatie verkregen tijdens trainingen of workshops toe te passen in eigen lessen.
2. De hondenschool hoort het voor aanvang van de training of workshop indien u onder deze professionals valt.
3. Voor sommige cursussen of trainingen zijn hondentrainers en/of andere hondenprofessionals uitgesloten voor deelname. Dit wordt altijd in het evenement vermeld. 
 

Artikel 9: Beeldmateriaal
1. Het is niet toegestaan beeldmateriaal te delen waarop de instructeur in beeld is of te horen is.

 

Huisregels:

1. Laat uw hond van te voren goed uit op de hiervoor aangewezen plaatsen bij de trainingslocaties. Mocht er toch een ongelukje gebeuren op of rond een trainingslocatie, ruim dit dan zelf op. Neem dus poepzakjes mee.
2. Mocht uw hond niet helemaal fit zijn / diarree hebben, neem dan contact op met de hondenschool. Zieke honden kunnen vanzelfsprekend beter thuis blijven. 
3. Als kinderen en/of een partner teveel afleiding geven tijdens de training, dan kunt u beter alleen komen trainen. 
4. Als u verhindert bent, laat dit dan tijdig (bij voorkeur minimaal 12 uur voor de training) weten. Wij werken veel via de mail en stellen het op prijs als u zich afmeldt via de telefoon of email.
5. In principe gaat de training altijd door, ook bij mindere weersomstandigheden. Bij erg slecht weer kunt u bij twijfel beter zelf contact opnemen met de hondenschool, het is lastig om iedereen tijdig te bereiken.
6. Betreding van de trainingslocaties geschiedt op eigen risico. Skye Search Dogs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die door uw hond, uzelf of uw gezinsleden wordt aangericht op of rond het trainingsveld. Dit is ook van toepassing voor schade aan derden en materialen. Cursisten zijn verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
7. Zorg dat uw hond is ingeënt en beschermd tegen vlooien en teken. Dit in verband met besmetting van de andere honden. 
8. Inschrijving verplicht tot betaling. Indien het lesgeld niet tijdig is betaald, kan de instructeur u weigeren voor de training.
9. Een slipketting / halti / gentleleader is niet toegestaan tijdens de trainingen. Gebruik van eventuele hulpmiddelen dient in overleg met uw instructeur te gaan. 

Veel plezier tijdens de training!